RADY PRO POZŮSTALÉ


Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
- občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
- oddací list (originál)
- úmrtní list manžela/manželky (originál)
- poslední výměr důchodu manžela/manželky
- poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
- vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zesnulého

K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
- občanský průkaz žadatele
- rodný list dítěte (originál)
- potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
- úmrtní list (originál)


Přepis změny stavu v občanském průkazu
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště.


K žádosti o nový OP se předkládá:
- Váš OP
- úmrtní list (originál)
- jedna fotografie

Informace o nároku na pracovní volno

Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb.                                                                                                                                                                                                                         V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc.                                                                                             Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení §14 a § 20d až § 20za zák. č.  364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli ( klientu) tato 

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách. 

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.